Zatrucie wziewne – objawy, przyczyny. Kto jest na nie najbardziej narażony?

Napisano 28.02.2022 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 5 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Wyróżnia się różne rodzaje zatruć. Mogą być to zatrucia rozmyślne (samobójcze lub zbrodnicze) lub nieświadome (ostre lub przewlekłe). Jednym z rodzajów zatruć jest zatrucie wziewne. Objawy w zależności od przyczyny zatrucia oraz od stanu zdrowia pacjenta mogą być różne. Do zatrucia wziewnego dochodzi najczęściej w wyniku wdychania gazów lub oparów. W zależności od sposobu działania na organizm wyróżnia się z kolei gazy duszące, toksyczne oraz drażniące. Ich efektem są zaburzenia funkcji organizmu pod wpływem wprowadzenia do niego trucizny. Jakie są najczęstsze przyczyny i objawy zatrucia chemikaliami? Jakie są metody pomocy w przypadku zatrucia wziewnego? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem!

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Czym jest zatrucie wziewne?

Termin „zatrucie wziewne” u pacjenta pojawia się w przypadku wprowadzenia do organizmu związków chemicznych, które zaburzają procesy metaboliczne. Czym można się zatruć przez drogi oddechowe? Ten rodzaj zatrucia w głównej mierze związany jest z wdychaniem gazów lub oparów, które odbijają się negatywnie na zdrowiu człowieka. Przykładowo, wadliwe działanie wentylacji w pomieszczeniach może doprowadzić do zatrucia tlenkiem węgla (czadem). Powstaje on w wyniku niepełnego spalania substancji zawierających węgiel. W wielu przypadkach zatrucie wziewne może mieć nieodwracalne zmiany w organizmie pacjenta, nawet po całkowitym wyeliminowaniu z niego trucizny. Zatrucie wziewne objawy daje różne, jednak w żadnym wypadku nie należy ich bagatelizować. Niebezpieczeństwo związane z zatruciem zależy przede wszystkim od sposobu działania substancji chemicznej, a także oraz dawki lub stężenia trucizny i czasu trwania zatrucia. Ustalenie, czy nastąpiło zatrucie środkami chemicznymi przez wdychanie, nie jest jednak łatwe, a czas działa na niekorzyść pacjenta.

Czytaj także:

Jeśli u pacjenta doszło do zatrucia wziewnego i występują u niego nieprzyjemne dolegliwości związane z zatruciem, koniecznie należy zgłosić się do lekarza. Rekonwalescencja w warunkach domowych może trwać długo, a wówczas dobrym rozwiązaniem może okazać się w razie potrzeby skorzystanie z recepty online. Dzięki niej pacjent bez wychodzenia z domu otrzymać może kod na niezbędne w danej chwili leki.

Jak dochodzi do zatrucia wziewnego?

Wraz z rozwojem technologii rośnie również ryzyko zagrożenia różnego rodzaju substancjami toksycznymi. Przemysłowa substancja lotna może być groźna dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Do zakażeń dochodzi najczęściej w wyniku ludzkich błędów, nierzadko jednak są to działania celowe. Zatrucie wziewne objawy w zależności od rodzaju substancji oraz od pacjenta może mieć zróżnicowane i najczęściej wiąże się z niewłaściwym wykonywaniem obowiązków służbowych. Pojawia się często w wyniku awarii technicznych, ponadto nierzadko związane jest z błędami popełnianymi przez pracowników, dlatego szczególną uwagę należy zwrócić między innymi na to, jak przechowywać substancje chemiczne.

Do zatrucia wziewnego dojść może również warunkach pozazawodowych – zatrucia mogą zdarzyć się również w domu. Do najczęstszych przykładów zalicza się zatrucie tlenkiem węgla, ponadto wystąpić może również zatrucie gazem ziemnym. Zatrucie tlenkiem węgla możliwe jest również w czasie, kiedy osoba przebywa w pomieszczeniu, w którym pojawił się pożar. Zatrucie wziewne wiązać może się także z użyciem detergentów. Wcale nie jest rzadkością chociażby zatrucie wziewne chlorem, do którego dochodzi w wyniku mieszania się środków czyszczących.

Objawy zatrucia wziewnego

Zatrucie wziewne objawy u pacjentów może dawać różne. W zależności od rodzaju trucizny wyróżnia się odmienną ilość i nasilenie objawów. Najczęstszy objaw zatrucia wziewnego to ból oraz towarzyszące mu zawroty głowy. Inne objawy zatrucia chemicznego to tętnienie w skroniach, a także szum w uszach oraz znaczne pogorszenie słuchu. Podrażnienie dróg oddechowych środkami chemicznymi może objawiać się również w postaci duszności, ponadto u pacjentów mogą wystąpić nudności i wymioty, a także osłabienie i znużenie. Zatrucia środkami czyszczącymi cechują się jednak niskim współczynnikiem zachorowalności w porównaniu z lekami czy środkami stosowanymi w ochronie roślin. Objawy zatrucia gazami to także postępujące zobojętnienie na niebezpieczeństwo, a także wrażenie ciemności przed oczami. Jeśli doszło do zatrucia gazami, objawy mogą wiązać się również z trudnościami z oddychaniem, ponadto u pacjentów mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca. Wielu pacjentów może odczuwać także przyspieszoną akcję serca lub jego kołatanie.

Dalsze objawy zatrucia gazami to często nadmierna senność i znużenie, a także zaburzenia orientacji. U wielu osób obserwuje się również zaburzenia widzenia, a także zdolności oceny zagrożenia. Często dochodzi do zmian w morfologii krwi, ponadto może dojść także do utraty przytomności. W przypadku zatrucia chlorem pojawiać się może również kaszel. Oprócz suchego kaszlu wystąpić może także uporczywe drapanie w gardle. U niektórych osób pojawiać się może pienisto-krwista wydzielina.

Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia wziewnego

Jeśli chodzi o zatrucie wziewne, objawy u pacjentów nigdy nie powinny być bagatelizowane. Jeśli wystąpiło zatrucie przez drogi oddechowe, konieczne jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu. Zasady udzielania pierwszej pomocy znać powinien każdy, by w razie potrzeby móc pilnie zastosować je przy osobie poszkodowanej. Pierwszy krok w postępowaniu z ofiarą zatrucia czadem polega na usunięciu chorego z zagrożonego miejsca (w którym doszło do zatrucia), zapewniając mu jak najszybciej dostęp do świeżego powietrza. W dalszej kolejności należy wezwać pogotowie ratunkowe, oceniając wcześniej stan poszkodowanego. Następnie powinniśmy rozluźnić wszystkie części ubioru, które uciskają poszkodowanego.

Jeśli podejrzewa się, że ubranie pacjenta uległo zanieczyszczeniu trującymi substancjami, należy je zdjąć, by ograniczyć dalszy kontakt. Późniejsza pomoc wiąże się z zapewnieniem osoby zatrutej spokoju, a także warunków, które umożliwiają ochronę przed utratą ciepła. Przy braku aktywności serca, a także przy braku oddychania należy sprawdzać drożność dróg oddechowych i jak najszybciej rozpocząć sztuczne oddychanie oraz masaż serca. Jeśli u poszkodowanego zaczną występować drgawki, należy zabezpieczyć go przed przygryzieniem języka. Jeśli układ oddechowy poszkodowanego jest sprawny (pacjent oddycha), należy ułożyć go w bezpiecznej pozycji i czekać do momentu przybycia karetki.

Postępowanie przy ostrym zatruciu wziewnym

Ostre zatrucie wziewne objawy daje różnorodne. Związane są one z dostaniem się do organizmu niebezpiecznych substancji chemicznych i mają specyficzny charakter. Ostre zatrucie cechuje się bardzo szybkim rozwojem szkodliwych zmian w organizmie, które pojawiają się w krótkim czasie od dostania się trucizny drogą wziewną. Odpowiednie postępowanie w przypadku zatrucia ma ogromny wpływ na dalsze losy osoby chorej. W momencie wystąpienia zatrucia wziewnego konieczne jest przeprowadzenie czynności mających na celu zabezpieczenie funkcji życiowych osoby poszkodowanej.

Ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności, a także dokładna ocena miejsca, w którym doszło do zatrucia, pod względem bezpieczeństwa. Ogromne znaczenie odgrywa ocena oraz oczyszczanie i udrożnienie dróg oddechowych. Ważna jest również ocena liczby oddechów. W przypadku ostrego zatrucia substancjami trującymi należy unikać sztucznego oddychania. W okresie zatrucia ważna jest również ocena krążenia – uwagę należy zwrócić przede wszystkim na zabarwienie skóry.

Powikłania w układzie oddechowym po ostrym zatruciu środkami chemicznymi

Podrażnienie dróg oddechowych, a także oczu i skóry to niektóre skutki, jakie powoduje zatrucie wziewne. Objawy w tym przypadku mogą wystąpić zarówno w wyniku kontaktu ze środkami chemicznymi, jak również mogą być efektem połączenia kilku środków. Zatrucia chemiczne mogą prowadzić do czasowego lub trwałego uszkodzenia narządów. Zatrucie środkami chemicznymi może doprowadzić do spadku wydolności (niewydolność oddechowa) oraz uszkodzenia płuc. U wielu pacjentów efektem zatrucia mogą być choroby nowotworowe.

U pacjentów, u których doszło do zatrucia czadem, istnieje ryzyko powikłań ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego. U pacjentów, którzy przeżyli zatrucie czadem, zachodzić mogą również zmiany związane z zaburzeniami pamięci, a także z zanikiem mowy. W okresie po zatruciu tlenkiem węgla dojść może ponadto do uszkodzenia narządu węchu oraz wzroku. Wystąpić może również zapalenie spojówki.

Leczenie zatrucia wziewnego – jak przebiega?

Jeśli chodzi o zatrucie wziewne, objawy w postaci bólu i zawrotów głowy, a także zaburzeń wzroku i utraty przytomności mogą wywierać negatywny wpływ na zdrowie pacjenta. W świadomości społeczeństwa krąży wiele mitów, które mówią między innymi o tym, jak bardzo dobrym sposobem jest mleko na zatrucie oparami. Podawanie mleka może jeszcze bardziej pogorszyć jednak stan pacjenta, dlatego nie zaleca się tego robić, tylko jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Leczenie prowadzi się rozmaitymi sposobami. Aby ułatwić diagnozę, należy wykryć substancje, które spowodowały zatrucie. Jeśli w gospodarstwie domowym nastąpiło zatrucie czadem, leczenie w miarę możliwości należy rozpocząć jak najszybciej. Polega ono przede wszystkim na zastąpieniu cząsteczek tlenku węgla tlenem. W tym celu pacjentowi należy podać czysty tlen. Terapię, która dotyczy leczenia czystym tlenem, prowadzi się w szpitalu. Tam również lekarz podejmie decyzję o ewentualnych dodatkowych metodach leczenia zatrucia wziewnego.

Profilaktyka, czyli, co zrobić, by nie leczyć zatrucia wziewnego?

Przy profilaktyce dotyczącej zatruć wziewnych bardzo duża jest rola bezpiecznych zamknięć opakowań, których zadaniem jest zapobieganie przypadkowym zatruciom, a także ich odpowiednie przechowywanie. Ważne jest również, by nie pozostawiać w zasięgu ręki dziecka niebezpiecznych środków, ponieważ środki te mogą okazać się toksyczne i przenikać przez drogi oddechowe.

Jeśli chodzi o kwestie zatrucia, nie należy pominąć również faktu związanego ze spalinami. Podczas spalania paliwa samochód emituje do atmosfery substancje będące efektem ubocznym procesu. Duże stężenie spalin samochodowych odnotowuje się między innymi w warsztatach samochodowych oraz w garażach. Pochodzące ze spalin toksyczne substancje dla ludzi to między innymi tlenek węgla, azotu, siarki i ołowiu, a także cząstki stałe PM. Z kolei dla środowiska szkodliwy jest dwutlenek węgla, amoniak, metan, a także podtlenek amonu. Domowe sposoby na zatrucie spalinami obejmują przede wszystkim działania prewencyjne. Zalicza się do nich między innymi montaż urządzeń, które przeznaczone są do usuwania toksycznych związków z pomieszczeń zamkniętych. Są to między innymi odsysacze spalin, dzięki którym w znacznym stopniu ogranicza się ryzyko zatrucia toksynami.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.