REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

EMED CLINIC SPÓŁKA Z 0.0.

§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Regulamin organizacyjny zostaje ustanowiony zgodnie z treścią art. 24 ustawy o działalności leczniczej oraz obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem spółki EMED CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku (21-045), Al. Lotników Polskich 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem wpisu 0000865100, NIP: 7123408788, REGON: 387300860.
 2. Spółka EMED CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego pod numerem 000000233076.

§2 [CELE I ZADANIA PODMIOTU]

 1. Celem spółki EMED CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest prowadzenie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz innych systemów łączności szeroko rozumianej działalność leczniczej.
 2. Zadania spółki EMED CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością polegają na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, prowadzeniu promocji zdrowia a także edukacji pacjentów.

§3 [STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO]

 1. Spółka EMED CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako kapitałowa spółka prawa handlowego została utworzona przez wspólników, natomiast do jej reprezentacji ustanowiony został zarząd.
 2. Aktualny wykaz wspólników oraz członków zarządu pozostaje ujawniony w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem wpisu 0000865100.
 3. W ramach prowadzonej działalności Spółka EMED CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wyodrębniła oddziałów, oddzielnych jednostek czy komórek organizacyjnych. Jej struktura pozostaje ujednolicona natomiast siedziba znajduje się w Świdniku (21-045) przy Al. Lotników Polskich 1.

§4 [RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH]

 1. Spółka EMED CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Podmiot Leczniczy zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 ustawy o działalności leczniczejprowadzi działalność w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, rozumianych jako świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
 2. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne udzielanesą wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz innych systemów łączności.
 3. Spółka EMED CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi swoją działalność odpłatnie.

§5 [MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH]

Z racji, iż świadczenia zdrowotne udzielane są przez spółkę EMED CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz innych systemów łączności, miejscem ich udzielania pozostaje każdorazowo miejsce przebywania osoby wykonującej zawód medyczny udzielający świadczenia.

§6 [PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH]

 1. Pacjent za pośrednictwem portalu internetowego udostępnionego przez Spółkę EMED CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązany jest do uzupełnienia oraz przesłania karty informacyjnej na temat swojego stanu zdrowia (wywiad).
 2. Na podstawie otrzymanego wywiadu osoba wykonująca zawód medyczny podejmuje decyzję co do udzielenia bądź też odmowy udzielenia świadczenia medycznego. Pacjent oświadcza, że dane podane w formularzu są prawidłowe i zgodne z prawdą.
 3. Osoba wykonująca zawód medyczny może kontaktować się z pacjentem w celu uzupełnienia karty informacyjnej (wywiadu) i/lub uzyskania dalszych informacji na temat stanu zdrowia.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny lub też przez inny Podmiot Leczniczy, z którymi to EMED CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zawartą umowę.
 5. W ramach Usługi Telemedycznej Pacjent może otrzymać:
  1. poradę medyczną,
  2. informacje na temat przyjmowanych leków,
  3. e-skierowanie na badania diagnostyczne lub konsultacje specjalistyczne,
  4. e-receptę,
  5. e-zwolnienie;
 6. Usługa Telemedyczna zostanie udzielona w 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00 – 22:00 w terminie do dwunastu godzin od momentu wypełnienia Formularza oraz dokonania opłaty. W wypadku braku dostępności Konsultantów w tym okresie, Pacjent zostanie poinformowany stosownym komunikatem SMS na wskazany numer telefonu, przy czym wykonanie Usługi Telemedycznej nie może być w tym wypadku dłuższe niż 24 godzin;
 7. Za szkody wynikające z podania przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego nieprawdziwych lub nierzetelnych danych w Formularzu lub w trakcie konsultacji telefonicznej z Konsultantem, Emed Clinic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Pacjent nie może uzyskać e-recepty na następujące środki: •leki o działaniu odurzającym, narkotycznym; •benzodiazepiny i inne leki psychoaktywne; •marihuana dożylna; •wyroby medyczne; (opłaty za czas pracy lekarza przy analizie wywiadu medycznego znajdują się w §9).
 9. Lekarz decyduje o ilości przepisanych leków lub opakowań ( maksymalnie 4 szt ).
 10. Lekarz może odmówić wystawienia e-recepty kiedy ma wątpliwości co do zasadności jej wystawienia. M.in są wątpliwości natury medycznej, błędy w formularzu, przeciwwskazania lub brak jest wyraźnych wskazań – w takim wypadku środki nie podlegają zwrotowi.
 11. W szczególnych przypadkach lekarz może poprosić o przesłanie dokumentacji medycznej. Jeśli nie zostanie przedstawiona dokumentacja ze strony pacjenta, e-recepta nie będzie mogła być wystawiona. Środki za usługę nie zostaną zwrócone.

§7 [WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ]

Spółka EMED CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych podejmuje się współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

§8 [WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ USTALONEJ]

 1. W toku udzielania świadczeń zdrowotnych spółka EMED CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zbiera oraz prowadzi dokumentację medyczną pacjentów z poszanowaniem przepisów dotyczących ochrony i poufności danych.
 2. Sporządzona dokumentacja może zostać udostępniona przez spółkę EMED CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na wniosek pacjenta, przedstawiciela ustawowego, osoby upoważnionej a także innemu podmiotowi wykazującemu interes prawny oraz któremu nadane zostałostosowne uprawnienie na mocy odrębnych ustaw.
 3. Cennik udostępniania dokumentacji medycznej pozostaje udostępniony na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego.

§9 [WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE]

 1. Cennik opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych przez EMED CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje udostępniony na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego.
 2. Warunkiem wykonania Usługi Telemedycznej jest uzupełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza oraz uiszczenie opłaty;
 3. Pacjent nie może uzyskać e-recepty na następujące środki:
  •leki o działaniu odurzającym, narkotycznym, nasennym;
  •benzodiazepiny i inne leki psychoaktywne;
  •testosteron;
  •marihuana dożylna oraz
  wyroby medyczne
  W wypadku, gdy odmowa lekarza wykonania Usługi Telemedycznej następuje z powodu wnioskowania o leki niedozwolone zgodnie z naszym regulaminem (powyższe leki) – zamawiającemu nie przysługuje zwrot środków za zamówienie. Jeżeli decyzja podjęta przez lekarza weryfikującego formularz pacjenta wynika z przeciwwskazań do wypełnienia w/w formularzu lub braku wskazań do wypisania e-recepty na dany lek – zwrot środków nie przysługuje zamawiającemu. Jeżeli w/w formularzu nie zostaną wystawione z innych powodów np. awaria systemu; istnieje możliwość złożenia reklamacji.

§10 [ REKLAMACJE ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY]

 1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji odnośnie technicznych aspektów Usług Telemedycznycm Pacjent może skontaktować się z Emed Clinic Sp. z o.o. drogą tradycyjną lub e-mail zamieszczony w zakładce kontakt.
 2. Treść reklamacji powinna zawierać m.in dane pozwalające na identyfikację pacjenta: imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy (ewentualnie numer zamówienia, pesel, nr tel. ) – dla reklamacji składanych listownie, określenie przedmiotu reklamacji, określenie żądań pacjenta, wskazanie daty Usługi Telemedycznej;
 3. Emed Clinic Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania;
 4. Jeśli dane podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, Emed Clinic Sp. z o.o., zwróci się, przed rozpatrzeniem reklamacji, o ich uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień zawiesza bieg terminu rozpatrzenia reklamacji.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Telemedycznej zawierana jest na zasadach określonych w Regulaminie poprzez:
  1. wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza,
  2. akceptację Regulaminu przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
  3. dokonanie opłaty za Usługę Telemedyczną zgodnej z cennikiem w wysokości określonej w Portalu Pacjenta;

 

6. Umowa o świadczenie Usługi Telemedycznej zostaje zawarta na czas wykonania Usługi Telemedycznej lub odmowy wykonania Usługi Telemedycznej;

7. Pacjent ma możliwość odstąpienia od umowy przed wykonaniem Usługi Telemedycznej na adres e-mail dobrarecepta24@gmail.com. W wypadku odstąpienia Pacjenta od umowy, przed wykonaniem Usługi Telemedycznej, opłata zostanie zwrócona Pacjentowi w terminie 7 dni na rachunek bankowy Pacjenta, z którego dokonano opłaty. Jeśli lekarz przeanalizował już formularz pacjenta, a osoba będzie chciała dokonać zwrotu (przed wysłaniem SMS z kodem E-recepty ) – zwrot zostanie pomniejszony o koszt pracy lekarza w analizie w kwocie 45 zł . Jeśli zamawiający wnioskuje o leki niedozwolone w naszym regulaminie – zwrot środków nie przysługuje zamawiającemu.

 

§11 [Formularz E-recepty na Tabletka po i Antykoncepcja ]

Pacjent wypełniający jeden z powyższych formularzy dotyczący antykoncepcji jest świadomy i akceptuje, że :

 1. Oświadczasz, że jesteś kobietą i masz skończone 18 lat. Niepełnoletnim lekarz nie wypisuje e-recepty.
 2. Leku nie można przyjmować w ciąży.
 3. Leku nie można przyjmować w okresie karmienia piersią.
 4. Żaden lek nie ma 100% skuteczności. W przypadku opóźniania się miesiączki należy niezwłocznie wykonać test ciążowy oraz skonsultować się z lekarzem ginekologiem w celu wykluczenia ciąży.
 5. W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy zgłosić się do lekarza POZ lub lekarza ginekologa. W razie wystąpienia ostrych objawów, np. krwawienia z dróg rodnych, należy zgłosić się do izby przyjęć szpitala ginekologicznego lub SOR.
 6. W przypadku ciąży po zastosowaniu octanu uliprystalu należy wziąć pod uwagę możliwość ciąży pozamacicznej.
 7. Przed przyjęciem leku należy przeczytać ulotkę i zastosować się do jej treści.
 8. Należy w pierwszym możliwym terminie zgłosić się na konsultację z lekarzem ginekologiem.
 9. Zostałam poinformowana o ryzyku zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową i ewentualnej konieczności wykonania badań w tym zakresie.
 10. Zostałam poinformowana, że przyjmowanie niektórych antybiotyków oraz znaczna otyłość mogą zmniejszyć skuteczność przyjmowanej antykoncepcji awaryjnej.
 11. Lekarz zastrzega sobie prawo do odmowy wydania recepty w przypadku istnienia wątpliwości medycznych, dotyczących np. interakcji z przyjmowanymi lekami lub istnienia poważnych chorób przewlekłych, których stwierdzenie będzie wymagało konsultacji specjalistycznej.

§12 [Dane Osobowe ]

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowychAdministratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w Formularzu jest EMED CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku (21-045), Al. Lotników Polskich 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem wpisu 0000865100, NIP: 7123408788, REGON: 387300860., dalej jako „Administator”.Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail dobrarecepta24@gmail.com
 2. Cele przetwarzania danych osobowychPani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością leczniczą w celach zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.Podstawa przetwarzania danych osobowychPani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  1. w zakresie danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnegociążącego na administratorze;
  2. w zakresie danych osobowych o stanie zdrowia – na podstawie art.9 ust. 2 lit h) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych o stanie zdrowia jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do

   Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji przez nas świadczeń zdrowotnych.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wynikający z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczący przechowywania dokumentacji medycznej.

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 1. osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych;
 2. dostawcom usług dla Administratora, zapewniającym odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie i zamawianie świadczeń zdrowotnych (np. podmiotom zapewniającym serwis systemów IT i oprogramowania);
 3. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.

6. Źródło pochodzenia danych

Administator serwisu uzyskuje Pana/Pani dane osobowe poprzez Formularz, utrzymywany przez Centrum Lecznicze EMED CLINIC.

§13 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Mając na uwadze, że Spółka EMED CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

 1. nie wyodrębniła oddziałów, oddzielnych jednostek czy komórek organizacyjnych odstępuje się od sporządzenia Regulaminu Organizacyjnego w zakresie: organizacji i zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych oraz sposobu kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego;
 2. nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na stacjonarnych i całodobowych świadczeniach zdrowotnych odstępuje się od sporządzenia Regulaminu Organizacyjnego w zakresie: wysokości opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta.
 3. Zasady ​​ przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawca zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej na Platformie.